ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริRDPBCampบรรลุผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ การดำเนินงานประการหนึ่งคือการอนุรักษ์และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ การดำเนินงานประการหนึ่งคือการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความรู้ในการประกอบอาชีพให้ราษฎรสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษาและต่อยอด ขยายผลพระราชกรณียกิจไปสู่ราษฎร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีส่วนช่วยในการสานต่อแนวพระราชดำริ สร้างความสุขและความอยู่ดีกินดีให้แก่ราษฎร โดยมีกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ขึ้น ในปี 2564 เป็นรุ่นที่ 11 เพื่อขยายผลแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านต่างๆ สู่เยาวชน นำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคม ที่ผ่านมาพบว่าประสบความสำเร็จดั่งเป้าหมายที่วางไว้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำแนวคิดและประสบการณ์จากค่ายไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังเช่น

ว่าที่ร้อยตรี วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นหนึ่งในสมาชิกค่าย RDPB Camp รุ่น 6 พ.ศ. 2559 เล่าว่า ในระหว่างเข้าค่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำกิจกรรม และได้ลงมือปฏิบัติในชุมชนที่เป็นฐานการเรียนรู้
“RDPB Camp เป็นมากกว่าค่าย ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ทุกวันนี้หน้าที่การงานที่ดีก็ได้มาจากจากค่าย อยากเชิญชวนให้น้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ RDPB Camp เนื่องจากเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีจากแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้ โดยเฉพาะการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ที่สามารถทำได้ในทุกอาชีพ” วีระบูลย์กิตติ กล่าว

ทางด้าน นายวรวิทย์ วงษ์เล็ก อดีตนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาชิก RDPB Camp รุ่น 3 ปัจจุบันทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม บอกว่า ได้ร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ที่เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม พอมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทุกอย่างได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ วันนี้เป็นต้นแบบทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแบบชัดเจน ทั้งปัญหาชายฝั่ง ป่าชายเลน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะปลูกพืช เมื่อธรรมชาติฟื้นคืนมีคุณภาพทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามมา
“ตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการขยะ ด้วยการจัดทำรีไซเคิลลุ้นโชคเพื่อให้คนแยกขยะก่อนเอาไปทิ้ง โดยจะรับซื้อแล้วส่งขายโรงงาน มีประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น การทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมต้องมีความอดทน ค่อยๆ ทำ มีแรงจูงใจในความอดทนจากการได้เห็นการทรงงานของพระองค์ท่านในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อ่าวคุ้งกระเบน ที่สามารถเปลี่ยนความเสื่อมโทรมของพื้นที่ให้กลับมาสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่ง ก็นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการจัดการขยะในตอนนี้ สำหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในรุ่นต่อๆ ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วย เพราะไม่ใช่ทุกคนจะได้รับโอกาสดีๆ อย่างนี้” นายวรวิทย์ กล่าว

ด้าน นายเจนณรงค์ ศรีทา สมาชิกค่าย RDPB CAMP รุ่น 8 ปัจจุบันเป็นเจ้าของโครงการศรีทาออร์แกนิกฟาร์ม บ้านนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร ตลอด 7 วันในกิจกรรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานและการแบ่งปัน เมื่อเรียนจบก็กลับบ้านทำการเกษตรกับพ่อแม่ ใช้แรงงาน 3 คนบนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน เป็นออร์แกนิกฟาร์ม โดยแบ่งพื้นที่เป็น 9 ส่วน ส่วนแรกปลูกสมุนไพร ส่วนที่ 2 ปลูกพืชผักสวนครัว ส่วนที่ 3 โรงไส้เดือนดิน ส่วนที่ 4 อุโมงค์ผัก ส่วนที่ 5 โรงเห็ด ส่วนที่ 6 เป็นสัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงสัตว์น้ำและสัตว์บก ส่วนที่ 7 อุโมงค์ไผ่ทางเดิน ส่วนที่ 8 แปลงเพาะพันธุ์กล้าไม้ และส่วนที่ 9 ปลูกไม้ผล จากผลผลิตทุกอย่างที่ได้ปัจจุบันมีกินมีใช้มีเหลือเก็บและสามารถนำออกแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อย่างต่อเนื่อง
“น้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าค่ายนี้ ขอแนะนำอันดับแรกคือการตั้งใจฟัง เพราะข้อมูลเหล่านั้นเป็นความรู้ที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี แล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จจากการเข้าไปศึกษาเรียนรู้จากค่ายนี้” นายเจนณรงค์ กล่าว
สำหรับ RDPB Camp มีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานกับการเรียนรู้จากพื้นที่จริง และสามารถนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow