คกก.ภาพยนตร์ฯแห่งชาติชงศบค.พิจารณาผ่อนปรนกลับมาถ่ายทำได้

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติชงศบค.พิจารณาให้กิจการกองถ่ายฯ สามารถกลับมาถ่ายทำได้อีกครั้ง พ

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติชงศบค.พิจารณาให้กิจการกองถ่ายฯ สามารถกลับมาถ่ายทำได้อีกครั้ง พร้อมมาตรการคัดกรองตรวจโควิด-19 อย่างเข้มงวดด้วยชุดตรวจ ATK ทุก 3 – 7 วัน
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานผ่านระบบออนไลน์ ที่ประชุมได้หารือและพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกิจการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ เพื่อเสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) พิจารณาในวันที่ 10 ก.ย.นี้ เพื่อให้กิจการกองถ่ายฯ สามารถกลับมาถ่ายทำได้อีกครั้ง โดยมาตรการหลักที่จะเสนอ อาทิ การให้กองถ่ายทุกกองต้องจัดมาตรการคัดกรองตรวจโควิด-19 อย่างเข้มงวดด้วยชุดตรวจ ATK ทุก 3 – 7 วัน การผ่อนปรนการรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนก จำนวน 50 คน หรือมากกว่านั้น

ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการเพิ่มจำนวนคนในกองถ่ายนั้น อาจะต้องพิจารณาความสอดคล้องกับประกาศของศบค. เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของบุคคล ซึ่งกิจการกองถ่ายจะต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการเปิดกองถ่ายส่วนใหญ่จะต้องใช้บุคลากรหลายฝ่าย แต่ผู้ปฏิบัติงานหลายส่วนไม่ได้ปฏิบัติงานในเวลาเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกัน ขณะที่มาตรการการปฏิบัติงานภายในกองถ่ายนั้นยังคงเน้นการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับที่เคยจัดทำคู่มือและประกาศใช้เมื่อช่วงเดือน พ.ค. ทั้งนี้หากศบค.พิจารณาเห็นชอบข้อผ่อนปรนดังกล่าวที่วธ.เสนอแล้ว จะเร่งจัดทำหนังสือเกี่ยวกับประกาศแนวทางและข้อปฏิบัติไปส่งไปยังกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบันเทิง ได้รับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะมีการจัดประชุมเพื่อชี้แนวทางการปฏิบัติการถ่ายทำให้แก่ผู้ประกอบการได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ