สวธ.จับมือเครือข่ายขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาผ้า–อาหาร

ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจับมือเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาผ้าและอ

ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจับมือเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาผ้าและอาหาร ปี 2565 เป็นหลัก
นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวว่า สวธ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวนกว่า 551 ล้านบาท โดยเน้นการดำเนินงานนำทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชน สังคม นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่สำคัญจะมุ่งกระบวนการทำงานที่สามารถขับเคลื่อนได้เห็นผลจริงเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการบูรณาการกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้เนื้องานออกมามีคุณภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในระยะแรก สวธ.จะลงลึกในการนำเสนอมรดกภูมิปัญญาเรื่องผ้าและอาหารเป็นหลัก เพราะเป็นเรื่องที่จับต้องได้และเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของคนไทย และสามารถส่งต่อไปยังคนทั่วโลกได้ ซึ่งนอกจากจะมีแนวทางในการอนุรักษ์รักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้ว จะมีการต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญ ครูภูมิปัญญาในสาขานั้นๆ มาสร้างสรรค์ ประยุกต์ แนวคิด เทคนิค รูปแบบของภูมิปัญญา ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย เกิดเป็นความรู้ใหม่ สร้างฐานการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย และสนับสนุนการส่งออก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งขยายฐานความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วย

ในส่วนของงานผ้า จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ขับเคลื่อนให้เกิดกระแสหลักในการใช้ผ้าไทย การสร้างองค์ความรู้เรื่องผ้า สร้างเครือข่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดย สวธ.มีการจัดทำเทรนด์บุ๊กหรือหนังสือที่สำนักแฟชั่นต่างๆ และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการออกแบบและแฟชั่นทั่วประเทศ มาร่วมกันกำหนดอนาคตของวงการแฟชั่น ผ้า ในอีก 1 – 2 ปีข้างหน้า แล้วสรุปเป็นแนวโน้มการใช้สี ชนิดผ้า สไตล์ และรูปแบบการตัดเย็บที่นักออกแบบสามารถนำไปปรับใช้ไม่ให้ตกเทรนด์ ขณะเดียวกัน พช.จะร่วมสนับสนุนการส่งเสริมผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การตลาด โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่มเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างให้เกิดนักพัฒนานักออกแบบที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย
“ขณะที่การดำเนินงานด้านอาหาร จะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ สร้างความสำคัญของอาหารในทุกชุมชน ไม่ให้คนในท้องถิ่นมองข้าม นอกจากนี้จะมีการผลักดันข้าวแกงไทย เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาจับต้องไม่ได้ในเร็วๆ นี้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วโลกต่อไปด้วย” นายชาย อธิบดีสวธ. กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ