อบจ.ตรังเฮ!ได้คะแนนITAภาครัฐระดับAAสูงสุดในรอบ3ปี

อบจ.ตรัง ได้รับคะแนน ITA ภาครัฐ ประจำปี 2564 ระดับ AA สูงสุดในรอบ 3 ปี โดยได้ 100 คะแนนเต็มด้านการเ

อบจ.ตรัง ได้รับคะแนน ITA ภาครัฐ ประจำปี 2564 ระดับ AA สูงสุดในรอบ 3 ปี โดยได้ 100 คะแนนเต็มด้านการเปิดเผยข้อมูลและด้านการป้องกันการทุจริตบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นได้

วันนี้ (1 กันยายน 2564) นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้คะแนนเฉลี่ย 96.76 คะแนน อยู่ในระดับ AA สูงกว่าปี พ.ศ. 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 62.92 คะแนน และเมื่อปี พ.ศ.2562 ได้คะแนน 85.91 คะแนน ถือเป็นคะแนนสูงสุดในรอบ 3 ปี ตั้งแต่การเข้าร่วมประเมินในปี 2562 ติดอันดับที่ 3 ของรายหน่วยงานภายในจังหวัดตรัง และอันดับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ที่เข้ารับการประเมิน

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินของ ITA จะครอบคลุม 10 ด้าน โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อยู่ในประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พื้นที่ภาค 9 ได้ 100 คะแนนเต็มด้านการเปิดเผยข้อมูลและด้านการป้องกันการทุจริต รองลงมาด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.83 คะแนน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 98.70 คะแนน ด้านการใช้อำนาจ 98.70 คะแนน ด้านการใช้งบประมาณ 98.19 คะแนน ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.95 คะแนน ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 93.71 คะแนน ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.42 คะแนน และด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 88.22 คะแนน

สำหรับจังหวัดตรัง มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประเมินจำนวน 101 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 3 ของจังหวัดตรัง ส่วนลำดับที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง 98.12 คะแนน และลำดับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง 97.29 คะแนน

“ปี 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวีดตรัง ถูกจัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงานที่มีคุณธรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐที่ ดีที่สุด ในกลุ่ม AA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการสะท้อนประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ โดยบรรลุความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆได้ และจะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังไปสู่องค์กรคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้นผลการประเมินครั้งนี้จะเป็นกำลังใจในการทำงานแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผมในฐานะผู้นำองค์กร ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ทุกแรงใจ และขอยืนยันการมุ่งมั่นทำงานขับเคลื่อนจังหวัดตรังของเราให้ดีที่สุดต่อไป ขอบคุณสำหรับการไว้วางใจ” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าว

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม 8,300 หน่วยงาน มีประชาชนเข้ามาร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 1,331,588 ราย แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 471,794 ราย และผู้รับบริการภาครัฐ 859,794 ราย ถือว่าเป็นการประเมินที่มีคนเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทย โดยการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากภายในหน่วยงานภาครัฐ (IIT) ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT) ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) ซึ่งผลการเมิน ITA ประจำปี 2564 พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงพัฒนาการเปิดเผยข้อมูล และการให้บริการสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อหน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งในด้านความสะดวกและความเป็นธรรมในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และในแง่การเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสและมีผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ที่สูงขึ้นในอนาคตต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ