กอ.รมน.ยโสธรทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้ประชาชน

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ตำบลหนองคูอำเภอเมืองย

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ตำบลหนองคูอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พันเอกมงกุฎ แก้วพรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯบรมราชกุมารี ให้กับประชาชนชาวจังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ด้วยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้กับเกษตรกร ราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ดีผลผลิตมีคุณภาพทนต่อโรคและแมลงนำไปเพาะปลูกไว้กินเองลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดที่กำลังเกิด ในปัจจุบัน และในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดยโสธรนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและราษฎรในครั้งนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

แนะนำให้คุณ